Zwiedzanie

Proponujemy placówkom edukacyjnym skorzystanie z formy zwiedzania edukacyjnego połączonego z zamówieniem spektaklu teatralnego.

Szczegóły tej formy współpracy uzyskacie Państwo pod nr telefonu 604-271-330 lub 790 703 153

Zgłoszenia grup chętnych skorzystać z możliwości zwiedzania przyjmuje impresariat teatru.

1. Zwiedzanie Ostrowa Tumskiego śladami legend łączone jest ze spektaklem „Mały Ostrów Wielki Tumski”

2. Zwiedzanie drukarni Ostrowa Tumskiego łączone jest ze spektaklem „Tajemnicza Biblioteka”

3. Zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalnego łączone jest ze spektaklem „Nowy i inni”

Warsztaty Teatralne

Teatr na Ostrowie prowadzi i oferuje warsztaty teatralne dla grupa zorganizowanych.

Współpracujemy z placówkami edukacji przedszkolnej ,edukacji szkolnej, fundacjami i stowarzyszeniami;

Fundacja Pączkowe drzewo

Fundacja Pączkowe Drzewo działa na wielu polach z zakresu kultury, oświaty i edukacji. Jest otwarta na nowe wyzwania i realizowanie pomysłów służących dzieciom, młodzieży, seniorom.Chcemy również poprawiać jakość życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne i zmianę postaw otoczenia.Celem głównym Fundacji jest aktywizacja i edukacja wielu grup społecznych na polach kultury, sztuki, sportu, edukacji, teatru, małych form artystycznych.

Stowarzyszenie Razem

Głównym celem publikacji jest wsparcie rodziny w czasie przekazywania diagnozy oraz pokazanie możliwości wspomagania rozwoju dziecka z zespołem Downa. Jako rodzice mamy świadomość, że rozwój dziecka postępuje niezależnie od naszej frustracji, DZIECI NIE MOGĄ CZEKAĆ na to czy i kiedy zdecydujemy się na wsparcie i pomoc w ich rozwoju.

Fundacja Różowe okulary

Celem fundacji jest:
1. Wspieranie chorych onkologicznie, w tym w szczególności osób z orzeczoną niepełnosprawnością i ich rodzin.
2. Wskazywanie roli psychoonkologii w podnoszeniu jakości życia chorych onkologicznie.
3. Promowanie i przeprowadzanie rehabilitacji oraz racjonalnej terapii zachowania w powrocie do zdrowia.
4. Promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób chorych onkologicznie i osób niepełnosprawnych.
5. Promowanie i wdrażanie turystyki, krajoznawstwa i kultury jako pomocy
w zdrowieniu i poprawie jakości życia chorych onkologicznie oraz osób niepełnosprawnych.
6. Pokazywanie pozytywnych wzorców życia z chorobą nowotworową.
7. Zachęcanie do szukania własnych ścieżek zdrowienia.

Fundacja Edukacji Przedszkolnej

Od początku swojej działalności w 2007 roku działamy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Współpracując z gminami i społecznościami lokalnymi pomagamy tworzyć placówki przedszkolne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Organizacyjnie i merytorycznie przecieramy szlaki tym placówkom we wszystkich aspektach ich funkcjonowania. Dążymy do tego aby poprzez wspieranie społeczności lokalnej, rozpowszechniać w niej idee społeczeństwa obywatelskiego, zachęcać do działania w swojej grupie społecznej, do zaangażowania w sprawy lokalne i przełamania postawy pasywnej wobec pojawiających się potrzeb i problemów. Małe Przedszkola są stworzone dla dzieci, ale spełniają też inną rolę, bywają pierwszą oddolną inicjatywą lokalnych społeczności – są zachętą, że można jednak zdziałać coś dobrego, że pomysły można realizować, że chcieć to móc!