Zwiedzanie

Proponujemy placówkom edukacyjnym skorzystanie z formy zwiedzania edukacyjnego połączonego z zamówieniem spektaklu teatralnego.

Szczegóły tej formy współpracy uzyskacie Państwo pod nr telefonu 604-271-330 lub 790 703 153

Zgłoszenia grup chętnych skorzystać z możliwości zwiedzania przyjmuje impresariat teatru.

1. Zwiedzanie Ostrowa Tumskiego śladami legend łączone jest ze spektaklem „Mały Ostrów Wielki Tumski”

2. Zwiedzanie drukarni Ostrowa Tumskiego łączone jest ze spektaklem „Tajemnicza Biblioteka”

3. Zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalnego łączone jest ze spektaklem „Nowy i inni”

Warsztaty

Teatr na Ostrowie  oferuje warsztaty  dla grup zorganizowanych.

WARSZTATY ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ PANOWANIA NAD SWOIMI EMOCJAMI

„EMOCJE- JAK NAD NIMI ZAPANOWAĆ?”

Są to zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem technik teatralnych. Warsztaty są skierowane do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mają one na celu zapoznać najmłodszych z pojęciem emocji, wykształcić w nich umiejętność rozpoznawania, nazywania i pokazywania swoich uczuć. Ponadto dzieci będą też pracować nad uświadamianiem sobie swoich stanów emocjonalnych i rozwijaniem umiejętności panowania nad impulsami. Poznają też bezpieczne sposoby radzenia sobie ze swoją złością.

Cele zajęć: • zapoznanie z pojęciem „emocje”, • doskonalenie umiejętności nazywania, rozpoznawania i pokazywania stanów emocjonalnych, • zrozumienia własnych emocji oraz uczuć innych osób, • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami, • wskazywanie skutecznych sposobów łagodzenia napięć, • wspieranie dzieci w rozwoju i kształtowaniu ich osobowości.

Prowadzenie Karolina Kowalska 

Istnieje możliwość połączenia spektaklu pt.;”Cudaczek Wyśmiewaczek” z warsztatami „Emocje-jak nad nimi zapanować”.

 

"ŚWIADOMI OD PRZEDSZKOLA"
Osoby niepełnosprawne, wśród których są także dzieci, stanowią znaczny 
odsetek społeczeństwa. 
 Mimo  starań i zaangażowaniu wielu ludzi w budowanie integracji  
oraz zrozumienia osób niepełnosprawnych nadal nie potrafimy 
akceptować odmienności.
Reakcja przechodniów na widok osoby niepełnosprawnej wciąż jest taka sama – odwracanie głowy. 
Co gorsza, rodzice uciszają swoje dzieci, które wiedzione naturalną 
ciekawością zadają pytania.
Celem warsztatów „Świadomi od przedszkola” jest podniesienie świadomości 
dzieci już na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
na temat problemu niepełnosprawności w społeczeństwie, zapobieganie
dyskryminacji,zniesienie istniejących barier oraz 
zapobieżenie tworzenia nowych.

We współpracy z  Fundacją „Pączkowe drzewo” realizujemy spotkania  z 
najmłodszymi dziećmi w placówkach edukacyjnych. 
Forma panelu dyskusyjnego w połączeniu z warsztatami praktycznymi  utrwali wiedzę,
pozwoli poczuć rzeczywistość niepełnosprawnych rówieśników.  
Przedstawienie problemu z wykorzystaniem  teatralnych lalek  zwiększy 
atrakcyjność – zainteresowanie w odbiorze  dziecka.

Prowadzenie warsztatów Ewelina Niewiadowska
Istnieje możliwość połączenia spektaklu pt.;"Pączkowe drzewo" z warsztatami "Świadomi od przedszkola".

 „Bezpieczeństwo w sieci”

Warsztaty „Bezpieczeństwo w sieci”

Dynamiczny rozwój Internetu niesie ze sobą mnóstwo korzyści, jednak również wiele zagrożeń, takich jak cyberprzemoc, niebezpieczne znajomości, wirusy czy uzależnienie od komputera i smartfona. Warsztaty „Bezpieczeństwo w sieci” łączą psychoedukację z technikami teatralnymi, takimi jak drama, maska czy teatr dziur. Dzieci biorąc aktywny udział w zajęciach łatwiej przyswoją wiedzę i wprowadzą w życie zapoznane zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Warsztaty skierowane są do wszystkich uczniów szkół podstawowych. Prowadzone są przez aktora i aktorkę-psycholożkę, którzy w ciekawy i niekonwencjonalny sposób przedstawią uczestnikom szkolenia jakie ryzykowne sytuacje wiążą się z korzystaniem z sieci internetowej i jak im zapobiega.

Prowadzenie; Karolina Kowalska i Ariel Osiak

Warsztaty można łączyć ze spektaklem „Klik i robisz co chcesz”

Współpracujemy z placówkami edukacji przedszkolnej ,edukacji szkolnej, fundacjami i stowarzyszeniami;

Fundacja Pączkowe drzewo

Fundacja Pączkowe Drzewo działa na wielu polach z zakresu kultury, oświaty i edukacji. Jest otwarta na nowe wyzwania i realizowanie pomysłów służących dzieciom, młodzieży, seniorom.Chcemy również poprawiać jakość życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne i zmianę postaw otoczenia.Celem głównym Fundacji jest aktywizacja i edukacja wielu grup społecznych na polach kultury, sztuki, sportu, edukacji, teatru, małych form artystycznych.

Stowarzyszenie Razem

Głównym celem publikacji jest wsparcie rodziny w czasie przekazywania diagnozy oraz pokazanie możliwości wspomagania rozwoju dziecka z zespołem Downa. Jako rodzice mamy świadomość, że rozwój dziecka postępuje niezależnie od naszej frustracji, DZIECI NIE MOGĄ CZEKAĆ na to czy i kiedy zdecydujemy się na wsparcie i pomoc w ich rozwoju.

Fundacja Różowe okulary

Celem fundacji jest:
1. Wspieranie chorych onkologicznie, w tym w szczególności osób z orzeczoną niepełnosprawnością i ich rodzin.
2. Wskazywanie roli psychoonkologii w podnoszeniu jakości życia chorych onkologicznie.
3. Promowanie i przeprowadzanie rehabilitacji oraz racjonalnej terapii zachowania w powrocie do zdrowia.
4. Promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób chorych onkologicznie i osób niepełnosprawnych.
5. Promowanie i wdrażanie turystyki, krajoznawstwa i kultury jako pomocy
w zdrowieniu i poprawie jakości życia chorych onkologicznie oraz osób niepełnosprawnych.
6. Pokazywanie pozytywnych wzorców życia z chorobą nowotworową.
7. Zachęcanie do szukania własnych ścieżek zdrowienia.

Fundacja Edukacji Przedszkolnej

Od początku swojej działalności w 2007 roku działamy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Współpracując z gminami i społecznościami lokalnymi pomagamy tworzyć placówki przedszkolne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Organizacyjnie i merytorycznie przecieramy szlaki tym placówkom we wszystkich aspektach ich funkcjonowania. Dążymy do tego aby poprzez wspieranie społeczności lokalnej, rozpowszechniać w niej idee społeczeństwa obywatelskiego, zachęcać do działania w swojej grupie społecznej, do zaangażowania w sprawy lokalne i przełamania postawy pasywnej wobec pojawiających się potrzeb i problemów. Małe Przedszkola są stworzone dla dzieci, ale spełniają też inną rolę, bywają pierwszą oddolną inicjatywą lokalnych społeczności – są zachętą, że można jednak zdziałać coś dobrego, że pomysły można realizować, że chcieć to móc!